Udmeldelse

Udmeldelse af et barn skal foregå skriftligt, og varsles med 2 måneders varsel før udgangen af den måned, som barnet udmeldes fra.

Særligt ved orlov 

Såfremt barnet er bortrejst i en længere periode (i op til 4 måneder) kan forældrene vælge at betale for pladsen -dog max i 4 måneder, og derved undgå at risikere at skulle vente på en plads ved barnets tilbagevenden.

Bemærk at de normale udmeldelses varsler også gælder ved midlertidig udmeldelse.

Opsigelse af et barn

Institutionsbestyrelsen kan opsige et barn hvis forældrebetalingen ikke er indbetalt inden 8 dage efter betalingsfristens udløb og institutionen efterfølgende har rykket 2 gange skriftligt for betalingen.

Der skal minimum være tale om en betalingsoverskridelse på 3 uger, før opsigelse med en uges varsel kan finde sted.

Hits: 41